• Polski (pl)
 • English (en)

Witamy na ogrzewania.net.pl Masz pytania? Zadzwoń: +48 25 682 48 95

Terms & Condtions

REGULAMIN SKLEPU www.ogrzewania.net.pl

1. Informacje ogólne

1.1. Właścicielem sklepu jest firma:

CAR STOCK Ryszard PŁATEK

Jana Pawła II 27

08-400 Garwolin

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jana Pawła II 27, 08-400 Garwolin oraz adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności: ul. Parysowska 16, 08-400 Garwolin, o numerze NIP 8260000395

1.2. Definicje:

SPRZEDAWCA – właściciel sklepu

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ogrzewania.net.pl

KLIENT– (1)osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

KONTO – Usługa Elektroniczna, w której gromadzone są dane klienta podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, umożliwiająca złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie Klienta składane za pomocą Usługi elektronicznej dostępnej w sklepie internetowym i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

1.3. Ustawa o Prawach Konsumenta

Sklep Internetowy www.ogrzewania.net.pl przestrzega przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

2. Usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem sklepu internetowego:

2.1. Konto

W celu rozpoczęcia korzystania z usługi konta, usługobiorca dokonuje procesu rejestracji klikając ‘MOJE KONTO’ -> ‘pole Zarejestruj się’ poprzez nadanie unikalnej nazwy (loginu) oraz hasła. Po zarejestrowaniu użytkownik ma możliwość edycji adresów płatności oraz wysyłki, imienia, nazwiska, nazwy firmy, danych kontaktowych, zmiany hasła dostępu oraz przeglądania złożonych zamówień. Usługa Konta w sklepie internetowym jest nieodpłatna. Dostarczana jest na czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość rezygnacji z usługi konta w każdej chwili poprzez wysłanie żądania do Usługodawcy poprzez e-mail na adres ogrzewania@car-stock.pl lub tradycyjną drogą pocztową na adres Właściciela sklepu.

2.2. Formularz zamówienia

Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z usługi poprzez dodanie produktu do elektronicznego koszyka. W kolejnym kroku poprzez kliknięcie ZAMÓWIENIE w trybie podglądowym koszyka zakupów lub ‘PRZEJDŹ DO KASY’ w trybie pełnoekranowym koszyka zakupów usługobiorca wypełnia kompletny formularz zamówienia. Kliknięcie ‘KUPUJĘ i PŁACĘ’ kończy proces usługi formularza zamówienia. Usługodawca odbiera wiadomość o zamówieniu według wypełnionych danych. Jeśli w Formularzu zamówienia Klient umieści nazwę firmy oraz numer NIP według zawartych w Formularzu zamówienia instrukcji, do ZAMÓWIENIE zostanie wystawiona faktura dołączona w formie drukowanej do przesyłki lub wręczona Klientowi osobiście w momencie odbioru ZAMÓWIENIA.

3. Zawieranie umowy sprzedaży

Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem następuje poprzez przejście procesu zamówienia według punktu “2.2 Formularz zamówienia”. Klient jest informowany o całkowitej cenie do zapłaty wraz z podatkiem VAT i kosztami przesyłki na etapie wypełniania formularza zamówienia oraz przed wyrażeniem woli zawarcia umowy sprzedaży poprzez kliknięcie ‘KUPUJĘ i PŁACĘ’ w procesie zamówienia. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji wysyłając wiadomość email z potwierdzeniem zamówienia. W zależności od formy płatności wybranej w procesie zamówienia, sprzedawca informuje klienta poprzez wiadomości email o zmianie etapu realizacji zamówienia.

4. Płatność z tytułu zawarcia umowy sprzedaży

Dostępne metody płatności dla Klientów na terenie Polski to: płatność za pobraniem, płatność gotówką przy odbiorze osobistym, przedpłata na konto bankowe według danych znajdujących się w wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży przez strony Sprzedawcę oraz Klienta. Dostępne metody płatności dla Klientów na terenie Europy: przedpłata na konto bankowe według danych znajdujących się w wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży przez strony Sprzedawcę oraz Klienta lub płatność gotówką przy odbiorze osobistym. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów wysyłki na terenie Europy w przypadku zbyt dużego zamówienia i informuje o tym kupującego drogą mailową lub telefoniczną. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia.

5. Dostawa produktu

Dostawa produktu do właściciela odbywa się poprzez odbiór osobisty lub przesyłką kurierską. Forma ta wybierana jest przez Klienta na etapie wypełniania Formularza zamówienia. Na terenie Polski: w przypadku płatności za pobraniem i jeśli zamówiony produkt znajduje się w magazynie, dostawa wynosi od 2- 5 dni roboczych od momentu otrzymania maila z potwierdzeniem złożenia zamówienia chyba, że na podstronie produktu dodano inną informację. W przypadku płatności przelewem bankowym, dostawa wynosi od 2- 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Właściciela sklepu chyba, że na podstronie produktu dodano inną informację. Jeśli zamówiony produkt nie znajduje się jeszcze w magazynie Właściciela sklepu, Właściciel sklepu informuje klienta drogą mailową o przybliżonym czasie realizacji zamówienia. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany długości realizacji zamówienia z powodów niezależnych od Właściciela sklepu np. opóźnienia dostawy ze strony producenta. Poza terenem Polski: Właściciel sklepu informuje klienta drogą mailową o przybliżonym czasie realizacji zamówienia. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany długości realizacji zamówienia z powodów niezależnych od Właściciela sklepu np. opóźnień dostaw ze strony producenta.

6. Reklamacje i zwrot towaru:

6.1. Konsument może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru zakupu zwrócić nieużywany produkt w oryginalnym opakowaniu bez podania przyczyny zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Proces zwrotu towaru odbywa się drogą elektroniczną na adres ogrzewania@car-stock.pl lub telefoniczną +48 25 682 48 95. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Po otrzymaniu przesyłki przez Właściciela sklepu, zwracamy pieniądze Klientowi na wskazany numer konta bankowego przesłany drogą elektroniczną na adres ogrzewania@car-stock.pl.

6.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: pisemnie na adres: ul. Parysowska 16, 08-400 Garwolin; lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ogrzewania@car-stock.pl.

6.3. Zalecamy podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) okoliczności przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.

6.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za zasadną.

6.5. Reklamacje na podstawie uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu zostaną rozpatrywane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru, a warunkiem przyjęcia reklamacji jest spisanie protokołu reklamacyjnego z kurierem dostarczającym przesyłkę.

6.6. W razie uzasadnionej reklamacji na podstawie dokumentu zakupu, Właściciel sklepu wymieni towar na sprawny na podstawie pisemnej gwarancji producenta.

6.7. Reklamacji nie podlegają: wady powstałe na skutek wykorzystywania towaru niedbale lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, towary samodzielnie przerabiane lub nieprawidłowo zainstalowane. Elementy elektroniczne są szczególnie narażone na zniszczenie w przypadku błędnego montażu. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku tzw. “spalenia” części elektronicznej w procesie błędnego montażu.

6.8. W przypadku montażu w naszym serwisie Klientowi wydana zostaje podpisana karta gwarancyjna producenta.

7. Materiały i informacje w sklepie internetowym:

Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone w naszym sklepie stanowią zarejestrowane znaki towarowe i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z p. zm.). Opisy zamieszczone w naszym sklepie mają charakter informacyjny. Korzystanie z materiałów zamieszczonych w sklepie oraz ich kopiowanie dla celów komercyjnych jest zastrzeżone formą prawną. Wyjątek stanowią katalogi tzw. prospekty do pobrania stworzone przez producenta specjalnie do tych celów. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie towaru, niezgodny z zaleceniami producenta lub niezgodny z prawem montaż części. Właściciel sklepu oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru towaru do potrzeb konsumenta.

Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w dowolnym momencie, co wynikach ze zmieniających się cen producenta.

8. Polityka prywatności

Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Car Stock Ryszard Płatek z siedzibą pod adresem ul. Jana Pawła II 27, 08-400 Garwolin
 2. Dane osobowe klientów sklepu przetwarzane są wyłącznie w przypadku posiadania przez Sprzedawcę jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.
 3. Dane osobowe klientów sklepu są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.
 4. Uzyskanych od Użytkowników danych osobowych Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, tj. firm kurierskich w celu wysyłki zamówienia i firm hostingowych (obsługa IT sklepu internetowego). W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
 5. Klientom sklepu przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych, a także poprawiania danych
  • prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 6. Informujemy, że firma Car Stock Ryszard Płatek przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy (opcjonalnie), adresu, adresów dostaw, e-mail oraz numeru telefonu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

9. Postanowienia końcowe:

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę.

Sytuacje nieomówione w powyższym regulaminie są rozwiązywane zgodnie z Kodeksem cywilnym. Nieważność danych postanowień Regulaminu nie narusza skuteczności i ważności pozostałych.

Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby nie miały miejsca spory pomiędzy Klientem w Właścicielem sklepu. Jeśli takie pojawią się, staramy się rozwiązać je drogą polubowną.

Regulamin obowiązuje od dnia 18.02.2017 roku, za wyjątkiem punktu 8. Informacja o ochronie danych osobowych, która obowiązuje od dnia 25.05.2018 w związku z wejściem w życie RODO.